Sdílejte:

S požadavkem, abyste sami sebe zařadili do určité úrovně zvládnutí anglického jazyka, se můžete setkávat stále častěji v různých situacích – zejména pak při žádostech o zaměstnání, kde je nějaká znalost angličtiny výhodou, či dokonce podmínkou.

Společný evropský rámec pro hodnocení úrovně jazyka

Srovnání jazykových úrovní podle CEFR, Cambridge, IELTS a další

Tradiční britská stupnice pracuje se slovními pojmy: starter, elementary, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate a advanced. Na přelomu tisíciletí však vznikl společný evropský referenční rámec (nebo také jako CEF, CEFR, SERR), který využívá k určení konkrétní úrovně kombinaci písmene a číslice (A, B, C a 1, 2).

Tento rámec má sloužit především k jednoznačnějšímu sjednocení různých jazykových zkoušek a běžně se používá také u nás. Kategorií je celkem šest a každá poměrně přesně vymezuje schopnosti, které student či mluvčí již zvládá. Tato kategorizace samozřejmě neslouží pouze pro hodnocení úrovně anglického jazyka, ale týká se cizích jazyků obecně.

Přestože jsou jednotlivé úrovně poměrně jasně a podrobně popsány, může být přesné zařazení studenta cizího jazyka do konkrétní kategorie poměrně obtížné i s použitím kvalitních testů (někdo může být například výrazně lepší v pasivním porozumění, ale zaostávat v aktivním používání jazyka a podobně). Běžným jevem je také nadsazování vlastní úrovně, což se poměrně často děje zejména při žádostech o zaměstnání. Pojďme se na jednotlivé úrovně podívat blíže:

Úroveň A1 (Elementary)

V češtině se někdy užívá pro popis této úrovně pojmu „pokročilý začátečník“ nebo „falešný začátečník“. Student už má základní slovní zásobu, zvládá výslovnost, rozumí jednoduchým frázím a každodenním pojmům.
Při čtení zvládá pochopit velmi jednoduchý text, dokáže porozumět i velmi zřetelnému hovoru vedenému v jednoduchých větách a týkajícímu se základních témat. Dokáže klást jednoduché otázky a také na ně odpovídat.

Úroveň A2 (Pre-intermediate)

Student se již orientuje v psaném textu, pokud se týká běžných témat nebo témat, kterými se student zabývá (totéž platí i pro porozumění mluvenému projevu). V psaném textu dokáže již používat i složitější souvětí. Dokáže mluvit i o abstraktnějších a komplexnějších záležitostech, jako jsou sny, motivy, plány, zkušenosti apod. Slovní zásoba je již rozvinutější.

Úroveň B1 (Intermediate)

Student v této fázi dokáže pochopit myšlenku hovoru či textu i v případě, že se týká neobvyklého tématu nebo se v něm vyskytují jemu dosud neznámá slova. Je schopen spontánního hovoru. Jeho mluvený i psaný projev je plynulejší. Dokáže již vyjadřovat i složitější myšlenky, názory apod.

Úroveň B2 (Upper-intermediate)

V této fázi je student již schopen sebevědomě konverzovat i o neznámých nebo odborných tématech. Dokáže již číst těžší text (romány, noviny apod.), orientuje se ve frázích a idiomech a proniká hlouběji do gramatiky.

Úroveň C1 (Advanced)

Student na této úrovni se již dokáže bezproblémově domluvit v jakékoli situaci. Dokáže rozumět i komplikovanějšímu, odbornému textu nebo výkladu.

Úroveň C2 (Proficient)

V této fázi je již student plně jazykově způsobilý. Jeho projev (psaný i mluvený) je zcela plynulý a dokáže se při hovoru orientovat i v dvojsmyslech, slangu, regionálních zvláštnostech, odborných termínech apod. Dosahuje již téměř úrovně rodilého mluvčího.

JAZYKOVÉ KURZY VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ

 

Sdílejte: